ติดตาม Fit-D ได้ใน
E-mail :   Password :       สมัครสมาชิก

ลงทะเบียน

register-state-1
-

ข้อมูลการลงทะเบียน

E-mail Require
 
Password Require
 
Confirm Password Require
 
 
  ยอมรับ เงื่อนไขในการใช้เว็บ และ นโยบายส่วนตัว
 
Please Wait..

Please Wait....

เงื่อนไขการใช้เว็บ

ท่านทราบดีว่าการออกกำลังกายอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยทางร่างกายหากปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ท่านยังรับทราบด้วยว่า Fit-D (Fit-D คือ Fit-D,Fit-D.com,คณะผู้จัดทำ) ได้แนะนำให้ท่านปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้อุปกรณ์ใดๆ เข้าร่วมโปรแกรมหรือกิจกรรมออกกำลังกายใดๆ หรือเข้าร่วมโปรแกรมควบคุมน้ำหนักหรือควบคุมอาหารใดๆ ไม่ว่า Fit-D จะเป็นผู้แนะนำโปรแกรมเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม ท่านทราบดีว่าคำแนะนำจาก Fit-D หรือบุคลากรของ Fit-D นั้นไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้
เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดในเครือ Fit-Dถือว่าท่านได้ยอมรับว่าจะไม่ให้ Fit-D ตัวแทน ผู้รับโอน บริษัทสาขา ผู้เช่าช่วง ลูกจ้าง ผู้รับใบอนุญาต และพนักงาน (“หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”) ได้รับผลเสียจากการกระทำ การฟ้องร้อง ข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย อาการบาดเจ็บ หรือความเสียหายใดๆซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายผิดวิธี การใช้เทคนิคการออกกำลังกายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างไม่เหมาะสม หรือความเสียหายหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากข้อมูลใดๆที่ได้รับจากอินเตอร์เน็ต หรือด้วยวิธีอื่นใดที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือถูกพัฒนาขึ้นมาภายหลัง ท่านยอมรับว่าท่านได้มีโอกาสและได้ปรึกษาแพทย์แล้วก่อนการยอมรับข้อตกลงนี้ ท่านได้ยอมรับ ณ ที่นี้ว่าจะไม่ให้ Fit-D รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับFit-Dทั้งหมด ได้รับผลเสียจากการกระทำ การฟ้องร้อง ข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย อาการบาดเจ็บ หรือความเสียหายใดๆซึ่งเกิดจากอาการบาดเจ็บบาดเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วน อันเป็นผลมาจากการสมัครเป็นสมาชิกของท่าน
ไม่รับประกัน: Fit-D ไม่รับประกันในกรณีใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถหรือความเหมาะสมของผู้ค้าสำหรับการใช้งานหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ
การใช้ไซต์ สินค้าหรือบริการใดๆของFit-Dที่เสนอบนไซต์เหล่านั้น (เรียกรวมกันว่า “การบริการ”) จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้ (“ข้อตกลง” เหล่านี้) Fit-Dอาจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงแล้วจะแสดงบนไซต์ของFit-D เมื่อท่านใช้ไซต์ของFit-Dถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆที่Fit-Dกระทำ
การบริการบางอย่างอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้เพิ่มเติม การใช้การบริการเหล่านั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้เพิ่มเติมเหล่านั้นซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงด้วยการอ้างอิง หากข้อตกลงหลักไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้เพิ่มเติมให้ยึดบทบัญญัติของเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นสำคัญ
Fit-Dมีสิทธิ แต่ไม่ใช่หน้าที่ ที่จะกระทำการใดๆที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ด้วยดุลยพินิจของทางFit-D แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าเมื่อใดหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • - จำกัด ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงการบริการของFit-Dส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วน
 • - เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการของFit-Dส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วน
 • - ปฏิเสธ เคลื่อนย้าย หรือลบข้อมูลใดๆที่ท่านได้ส่งมายังไซต์ของFit-Dด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
 • - ยกเลิกหรือลบบัญชีของท่าน รวมทั้งข้อมูลและไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในบัญชีของท่าน
 • - สร้างวิธีปฏิบัติและข้อจำกัดทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของFit-D
ท่านยอมรับว่าFit-Dจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามอื่นใดสำหรับสิ่งที่เกิดจากการกระทำใดๆเหล่านี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการบริการของFit-Dอาจรวมไปถึงการสื่อสาร อาทิเช่น ประกาศเกี่ยวกับบริการและข้อความที่เกี่ยวกับการจัดการจากทางFit-Dหรือหุ้นส่วนของFit-D การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ ท่านไม่สามารถปฏิเสธการรับข้อความเหล่านี้ได้ และท่านยังทราบดีว่าการบริการของFit-D อาจรวมไปถึงการโฆษณาต่างๆด้วย

เนื้อหาบนไซต์ของFit-D

ไซต์ของFit-Dประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยFit-D พนักงาน และหุ้นส่วนทางธรุกิจ เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของFit-D รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความอักษร ภาพถ่าย ภาพกราฟิก รูปภาพ ภาพประกอบ เครื่องหมาย โลโก้ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ และภาพเคลื่อนไหวแฟลช (Flash animation) อยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของFit-D ท่านไม่อาจนำวัสดุหรือเนื้อหาใดๆบนไซต์ของFit-D ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ไปดัดแปลง เผยแพร่ ถ่ายทอด มีส่วนร่วมในการโอนถ่ายหรือจำหน่าย ทำซ้ำ เป็นต้นแบบในการสร้างผลงานอื่นๆ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อวัสดุทั้งหมดที่ท่านได้อัพโหลด โพสต์ ถ่ายทอด หรือทำให้ปรากฏบนไซต์ของFit-D (“เนื้อหาของท่าน”) ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์อย่างเปิดเผยหรือการถ่ายทอดโดยส่วนตัว ท่านรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาของท่านทั้งหมด ณ ที่นี้ ท่านได้อนุญาตและมอบสิทธิให้Fit-D เครือข่ายของFit-D และหุ้นส่วนของFit-D นำเนื้อหาของท่านและเนื้อหาของท่านที่ตามมาภายหลัง ไปใช้ ทำซ้ำ เป็นต้นแบบในการสร้างผลงานอื่นๆ แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน เปิดเผยต่อสาธารณชน ถ่ายโอน ถ่ายทอด และเผยแพร่โดยไม่อาจเพิกถอนได้ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว และสามารถนำไปอนุญาตต่อได้ เพื่อ (ก) แสดงเนื้อหาของท่านบนไซต์ของFit-D (ข) เผยแพร่เนื้อหาของท่านให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องการ ผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านทางสื่ออื่นๆ และ/หรือ (ค) จัดเก็บเนื้อหาของท่านในฐานข้อมูลระยะไกลซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยมีค่าบริการ การอนุญาตนี้บังคับครอบคลุมถึงการเผยแพร่และการจัดเก็บเนื้อหาของท่านในทุกรูปแบบ ทุกสื่อ หรือทุกเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือถูกพัฒนาขึ้นในภายหลัง
ไซต์ของFit-D มีทั้งเนื้อหาที่Fit-Dสร้างขึ้นเองและเนื้อหาที่ได้จากบุคคลที่สาม เนื้อหาเหล่านี้รวมไปถึงการรีวิวสินค้า เอกสารราชการ และราคาหุ้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มอบให้โดยคู่สัญญาอื่นๆนอกจาก Fit-D อาทิเช่น ลักษณะสินค้า ข้อมูลจำเพาะ ราคา ความพร้อมของสินค้า และประสิทธิภาพ Fit-Dไม่รับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาบนไซต์ของFit-D และท่านไม่อาจเชื่อถือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาเหล่านี้ได้ ทางFit-Dจะไม่รับผิดชอบต่อโพสต์ของผู้ใช้ในการแสดงความคิดเห็น บนกระดานข้อความ หรือในการให้คำแนะนำและติชมบนไซต์ของFit-D โดยไม่มีข้อกำจัด
ท่านอาจพบเจอเนื้อหาที่ท่านรู้สึกว่าขุ่นเคือง หยาบคาย ไม่น่าพอใจ หรือเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง และท่านยินดีรับทุกความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาเหล่านั้น ทางFit-Dมีสิทธิ แต่ไม่ใช่หน้าที่ ในการลบเนื้อหาใดๆที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงหรือไม่น่าพอใจด้วยดุลยพินิจของFit-Dแต่เพียงผู้เดียว

ไซต์ สินค้า และการบริการจากบุคคลที่สาม

ไซต์ของFit-Dบรรจุลิงค์เชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตกับไซต์อื่นๆของบุคคลที่สาม การเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละไซต์แสดงไว้ ถ้ามี Fit-Dไม่มีอำนาจควบคุมไซต์ที่ไม่ใช่ของFit-Dและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆบนไซต์เหล่านั้น การที่เนื้อหาหรือลิงค์ใดๆจากบุคคลที่สามผนวกกับไซต์ของFit-Dไม่ได้หมายความว่าFit-Dสนับสนุนเนื้อหาหรือไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ
สินค้าหรือบริการใดๆก็ตามที่Fit-Dรีวิว แสดงรายการ หรือโฆษณาบนไซต์ของFit-D Fit-D ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการเหล่านี้ การติดต่อหรือการกระทำของท่านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม รวมทั้งธุรกรรมในการชำระค่าใช้จ่ายและขนส่งสินค้าถือเป็นเรื่องระหว่างท่านและบุคคลที่สามเท่านั้น ท่านยอมรับว่าFit-Dไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากธุรกรรมใดๆที่ท่านได้ทำกับบุคคลที่สาม คำถาม คำร้องทุกข์ หรือข้อเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใดๆจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายที่เหมาะสม

การบริการที่มีค่าธรรมเนียมของ Fit-D

บริการบางประเภทมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ซึ่งเงื่อนไขได้ระบุไว้ในเงื่อนไขเฉพาะซึ่งสามารถดูอ่านได้จากหน้าเว็บที่ให้มีการบริการนั้นๆอยู่ ท่านยอมรับที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ท่านได้ก่อไว้ ค่าธรรมเนียมที่อ้างอิงไว้ทั้งหมดอยู่ในรูปสกุลเงินบาทไทย เว้นแต่จะแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงจำนวน เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกำหนด หรือคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งประกาศหากกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่ร้องขอ คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถชำระได้ตามข้อตกลงการชำระเงินซึ่งมีผล ณ เวลาที่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้นสามารถเริ่มชำระได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทุกอย่างที่บริษัทรวบรวมจากท่าน อาทิเช่น ข้อมูลการลงทะเบียนและบัตรเครดิต อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของFit-D โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดของ นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปฏิบัติตนของท่านบนไซต์ของFit-D

ท่านจะมอบข้อมูลลงทะเบียนที่เป็นความจริง ถูกต้อง ปัจจุบัน และสมบูรณ์ให้แก่Fit-Dเมื่อFit-D ร้องขอจากท่าน ท่านจะอัพเดตข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง ปัจจุบัน และสมบูรณ์โดยทันที หากFit-Dออกรหัสผ่านให้ท่าน ท่านไม่อาจเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ ท่านไม่อาจใช้รหัสผ่านของผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ ท่านยอมรับที่จะแจ้งให้Fit-Dทราบโดยทันทีหากมีการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการคุกคามความปลอดภัยอื่นๆ ท่านยังยอมรับที่จะออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่านทุกครั้งหลังใช้บริการในแต่ละครั้ง ทางFit-Dจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถทำตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้
เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในไซต์และบริการของFit-Dถือเป็นสมบัติของ Fit-D และหุ้นส่วนทางธรุกิจ ท่านยอมรับที่จะไม่คัดลอก เปลี่ยนแปลง ให้เช่า ให้กู้ จำหน่าย โอนสิทธิ์ แจกจ่าย ถอดรหัสโปรแกรมด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ มอบสิทธิในการเรียกร้องเอาจากหลักประกัน หรือโอนสิทธิ์ด้วยวิธีอื่นใดกับเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในไซต์และบริการของFit-D ท่านยอมรับที่จะไม่ดัดแปลงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในไซต์ของFit-Dไม่ว่าจะในวิธีการหรือรูปแบบใดก็ตามเพื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกดัดแปลงแล้วนั้น รวมไปถึงการดัดแปลงเพื่อเข้าถึงไซต์ของFit-D โดยไม่ได้รับอนุญาต (โดยไม่มีข้อจำกัด)
ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์ของFit-D โดยไม่จำกัดถึงข้อความที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อการใดการหนึ่งดังต่อไปนี้
 • - หมิ่นประมาท ดูหมิ่น ก่อกวน ติดตาม ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยทางใดทางหนึ่ง
 • - ลงข้อความ โพสต์ อัพโหลด ส่งอีเมล์ แจกจ่าย หรือเผยแพร่ (เรียกรวมกันว่า “ถ่ายทอด”) เนื้อหาใดๆก็ตามที่ไม่เหมาะสม ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิ ลามกอนาจาร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • - ถ่ายทอดไฟล์ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นใดที่อาจสร้างความเสียหายหรือมีผลกระทบร้ายแรงต่อการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ไซต์ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือเครื่องมือโทรคมนาคมของบริษัท
 • - โฆษณาหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 • - ถ่ายทอดแบบสำรวจ การประกวดแข่งขัน แชร์ลูกโซ่ สแปม วัสดุโฆษณาหรือส่งเสริมการขายที่ไม่ได้ร้องขอ หรือจดหมายลูกโซ่
 • - ดาว์นโหลดไฟล์ใดๆที่คุณทราบหรือควรทราบด้วยหลักเหตุผลว่าไม่สามารถได้มาด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ปลอมแปลงหรือลบส่วนแสดงความเป็นเจ้าของใดๆของผู้ประพันธ์ ประกาศทางกฎหมายหรืออื่นๆ หรือการแต่งตั้งความเป็นเจ้าของ หรือฉลากแสดงแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่นๆ
 • - จำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้ท่านอื่นจากการใช้หรือได้รับความเพลิดเพลินจากการใช้พื้นที่สาธารณะภายในไซต์ของFit-D
 • - รวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ท่านอื่น
 • - แทรกแซงหรือรบกวนไซต์ เซิร์ฟเวอร์Fit-D
 • - ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนของ Fit-D หรือกล่าวอวดอ้างหรือหลอกลวงหุ้นส่วนของท่านด้วยบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
 • - ปลอมแปลงหัวเรื่อง หรือสร้างตัวระบุหรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อที่จะอำพรางเนื้อหาต้นฉบับใดๆซึ่งถูกถ่ายทอดบนไซต์ของFit-D หรือเพื่อจัดการกับสถานการณ์แสดงตนของท่านบนไซต์ของFit-D
 • - กระทำการใดๆที่สร้างภาระให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของFit-Dมากเกินไปหรือไม่เหมาะสม
 • - มีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมายทุกชนิด
ท่านยอมรับที่จะใช้บริการกระดานข่าว ห้องสนทนา กรุ๊ปข่าว กระดานสนทนา ชุมชน และ/หรือเครื่องมือสื่อสารหรือส่งข้อความของFit-D (เรียกรวมกันว่า “กระดานสนทนา”) เพื่อรับส่งข้อความและวัสดุที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับกระดานสนทนานั้นๆเท่านั้น หากท่านเลือกชื่อผู้ใช้ที่ ด้วยดุลยพินิจของFit-Dแต่เพียงผู้เดียว เห็นว่าลามกอนาจาร หยาบคาย หมิ่นประมาท หรือชื่อผู้ใช้ที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการดูหมิ่นหรือการเหยียดหยามผู้อื่น ทางFit-D ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของท่าน ลบโพสต์ของท่านจากไซต์ของFit-D ปฏิเสธการเข้าใช้ไซต์ของFit-D หรือการรวมกันใดๆของตัวเลือกเหล่านี้โดยอัตโนมัติและไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
การเข้าถึงไซต์ของFit-Dโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้และเป็นการละเมิดกฎหมาย ท่านยอมรับที่จะไม่เข้าถึงไซต์ของFit-Dโดยวิธีอื่นใดนอกจากผ่านทางอินเทอร์เฟสที่ Fit-D จัดไว้ให้สำหรับการเข้าสู่ไซต์ของFit-Dโดยเฉพาะ ท่านยอมรับที่จะไม่ใช้วิธีการอัตโนมัติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เอเจ้นท์ หุ่นยนต์ สคริปต์ หรือสไปเดอร์ เพื่อเข้าถึง เฝ้าดู หรือคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์Fit-D ยกเว้นวิธีการอัตโนมัติต่างๆที่Fit-Dได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า
การใช้งานไซต์ของFit-Dอยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อตกลงเหล่านี้จะไม่จำกัดสิทธิของFit-Dที่จะทำตามคำร้องจากทางรัฐบาล ศาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ของFit-Dโดยท่าน

การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านยอมรับ ณ ที่นี้ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Fit-D และพนักงานทุกคน ผู้บริหาร เจ้าของ ลูกจ้าง ตันแทน ผู้ให้ข้อมูล บริษัทในเครือ หุ้นส่วน และผู้ออกใบอนุญาต (เรียกรวมกันว่า “คู่สัญญาฝ่าย Fit-D”) จากหนี้สิน ความสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ) ที่เกิดจากคู่สัญญาฝ่าย Fit-D ด้วยการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายจากการหมิ่นประมาท การละเมิดสิทธิสาธารณะหรือสิทธิส่วนตัว การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผลมาจาก
 • - การใช้งานไซต์ของFit-D
 • - การใช้หรือการถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีและรหัสผ่านของท่านโดยผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม
 • - เนื้อหา คุณภาพหรือประสิทธิภาพของเนื้อหาที่ท่านลงไว้ในไซต์ของFit-D
 • - การที่ท่านเชื่อมต่อมายังไซต์ของFit-D
 • - การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือ
 • - การละเมิดสิทธิของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด
ทางFit-Dขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบด้วยค่าใช้จ่ายของFit-D ต่อการปกป้องและควบคุมกรณีพิพาทใดๆที่ท่านถูกร้องขอให้เรียกค่าเสียหายจากFit-D และท่านยอมรับที่จะให้ความร่วมมือแก่การปกป้องข้อเรียกร้องเหล่านี้ของFit-D

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

Fit-Dปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆที่เกิดจากการลบ ความผิดพลาดในการจัดเก็บ การส่งผิดพลาด หรือการส่งไม่ตรงเวลาของข้อมูลหรือวัสดุใดๆ Fit-Dปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆต่ออันตรายที่เกิดจากการดาว์นโหลดหรือการเข้าถึงข้อมูลหรือวัสดุใดๆบนอินเตอร์เน็ตผ่านผลการค้นหาจากไซต์ของFit-D Fit-Dปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆจากการหยุดให้บริการใดๆซึ่งเกิดจากการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในไซต์ของFit-D ความผิดพลาดของผู้ให้บริการของFit-D (รวมไปถึงโทรคมนาคม โฮสติ้ง และผู้จ่ายพลังงาน) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ภัยธรรมชาติ หรือความเสียหายของอุปกรณ์ของFit-D สภาพธรรมชาติ สงคราม ความไม่สงบทางการเมือง หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของFit-D และหากท่านได้สมัครหนึ่งบริการต่างๆของFit-Dที่มีค่าธรรมเนียม ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนจากผลของเหตุการณ์ต่างๆที่ได้กล่าวมานี้
Fit-Dไม่รับประกันว่าไซต์ของFit-Dจะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้ Fit-D ไม่รับประกันในส่วนของเนื้อหาบนไซต์ของFit-D ไซต์ของFit-Dและเนื้อหาในไซต์ถูกเผยแพร่ด้วยหลัก “ตามที่เป็นอยู่ ตามที่มีอยู่”วัสดุใดๆที่ท่านดาว์นโหลดหรือได้รับผ่านทางไซต์ของFit-D ด้วยวิธีอื่นๆถือเป็นการกระทำโดยดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และท่านจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญหายของข้อมูลซึ่งเกิดจากการดาว์นโหลดข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว Fit-Dและคณะผู้จัดทำไม่รับประกันว่า (ก) ไซต์ของFit-Dจะตอบสนองต่อความต้องการของท่าน (ข) ไซต์ของFit-Dจะไม่ถูกรบกวน ตรงต่อเวลา ปลอดภัย หรือ ปราศจากข้อผิดพลาด (ค) ผลที่อาจได้รับจากการใช้ไซต์ของFit-Dจะถูกต้องและน่าเชื่อถือ (ง) คุณภาพของสินค้า บริการ เนื้อหา หรือวัสดุใดๆที่ท่านซื้อหรือได้รับผ่านไซต์ของFit-Dจะตรงกับความคาดหวังของท่าน (จ) ข้อผิดพลาดใดๆจะได้รับการแก้ไข Fit-Dไม่ทำการรับรองหรือรับประกันชนิดใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา การบริการ เครื่องมือ สินค้า หรือทรัพย์สินใดๆของFit-D รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประกันความสามารถทางการค้าหรือ การไม่ละเมิดหรือเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ท่านยอมรับที่จะแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดในส่วนของคุณภาพและประสิทธิภาพของไซต์ และความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาบนไซต์
Fit-Dไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ โดยพิเศษ หรือที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้หรือการไร้ความสามารถในการใช้ไซต์ของFit-D แม้ว่าบริษัทจะได้แจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นก็ตาม

บททั่วไป

Fit-D อาจถูกร้องขอโดยกฎหมายเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์บางอย่าง ท่านยอมรับ ณ ที่นี้ว่าประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อบริษัทโพสต์บนไซต์หรือส่งไปหาท่านผ่านทางอีเมล์ ท่านสามารถอัพเดตอีเมล์แอดเดรสของท่านได้ผ่านทางหัวข้อ บริการ ซึ่งท่านได้กรอกข้อมูลติดต่อของท่านไว้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่Fit-D ทางFit-Dจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บริษัทไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบได้
การที่Fit-Dไม่สามารถบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติในข้อตกลงเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว
ท่านยอมรับว่าข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องใดๆที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์หรือข้อตกลงเหล่านี้ต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องนั้นๆเกิดขึ้น มิฉะนั้นจะถือว่าข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องนั้นๆเป็นที่สิ้นสุดถาวร แม้ว่าจะขัดกับบทกฎหมายใดก็ตาม
ข้อตกลงเหล่านี้ รวมทั้งข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายทั้งหมดที่รวมอยู่ในข้อตกลงเหล่านี้โดยการอ้างอิง ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ Fit-D และควบคุมการใช้งานไซต์ของท่าน
หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายให้ใช้บทบัญญัติที่สมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ซึ่งมีเจตนาใกล้เคียงกับบทบัญญัติเดิมมากที่สุดแทนข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เหล่านั้น ส่วนข้อตกลงส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ดังเดิม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Fit-D(Fit-D.com) คือเว็บไซตสอนออกกำลังกายผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ที่ประสงค์จะลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน หรือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้วยความสะดวกสบายที่บ้านของท่านเอง Fit-D มีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็น “เว็บไซต์/บริษัทสอนออกกำลังกายที่แตกต่าง” ด้วยการสร้างสรรค์โปรแกรมและการออกกำลังกายเชิงปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ Fit-D มุ่งเน้นการสอน/ฝึกผ่านสื่อวีดีโอ/ดีวีดี และเทคโนโลยีทางธุรกิจ Fit-D ตั้งเป้าที่จะให้คนไทยรักการออกกำลังกายและแข็งแรง
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับทุกกิจกกรมของทุกตราสินค้าและบริการภายใต้เครือ Fit-D

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว

บริษัทถือความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผู้ใช้ บริษัทจึงประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ท่านเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรวบรวมข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทรวบรวม ใช้ และแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างไร ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเหล่านี้บังคับใช้กับเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชมและคลิกเข้ามายังแถลงการณ์นี้
1. Fit-D รวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?
จุดประสงค์หลักของFit-Dในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวคือ เพื่อมอบความพึงพอใจและบริการที่ดีที่สุดและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน บริการและการใช้งานหลายอย่างที่Fit-Dนำเสนอบนเว็บไซต์จำเป็นต้องขอข้อมูลจากท่านโดยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการเข้าถึงพื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับสมาชิก การแสดงความคิดเห็นต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลหรือการแข่งขันของทางFit-D การสมัครสมาชิกนิตยสารและจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ และการมีส่วนร่วมในกระดานข้อความ Fit-D รวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ท่านกรอก อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ในบางครั้งFit-Dอาจจะรวบรวมข้อมูลอื่นๆที่มีความอ่อนไหว อาทิเช่น อาชีพ เพศ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน นอกจากนี้ทางFit-Dยังอาจจะรวบรวมข้อมูลของท่านจากทางแหล่งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนกับ Fit-D แล้ว ท่านจะไปไม่เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเราอีกต่อไป
2. Fit-D ทำอย่างไรบ้างกับเทคโนโลยี cookies?
อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ของท่านมีการทำงานหนึ่งที่เรียกว่า cookies ซึ่งจะเก็บข้อมูลขนาดเล็กเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านในเครื่องคอมพิวเตอร์ แม้ว่าการมีส่วนร่วมในหน้าเว็บไซต์บางส่วนจำเป็นต้องใช้คุกกี้ แต่ท่านไม่จำเป็นต้องเปิดใช้คุกกี้ในการเข้าชมไซต์ส่วนใหญ่ของFit-D คุกกี้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้จนกว่าท่านจะกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับทางFit-Dด้วยตนเอง ซึ่งในกรณีนี้ทางFit-Dจะนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยเข้าไปที่หัวข้อการตั้งค่าในอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ที่ท่านใช้อยู่
นอกจากนี้ Fit-Dยังใช้เทคโนโลยีอื่นๆ รวมไปถึงรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า web bugs บางครั้งเรียกว่า transparent GIFs, clear GIFs หรือ beacons ซึ่งจะติดตามกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของFit-Dและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และอัตราการตอบรับและอื่นๆ Fit-Dยังรับและบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ จากเซิร์ฟเวอร์ของFit-Dและจากบราวเซอร์ของท่าน รวมไปถึง IP address ของท่าน ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของFit-Dและข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่ท่านได้เข้าชม ข้อมูลที่ทางFit-D รวบรวมด้วยเทคโนโลยีติดตามเหล่านี้จะไม่สามารถจับคู่กับข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะได้ลงทะเบียนไว้กับสินค้าหรือบริการใดบริการหนึ่ง
Fit-D ใช้ cookies และเทคโนโลยีติดตามอย่างหลากหลาย รวมไปถึง
 • - การนับจำนวนการเข้าชมไซต์ของFit-D ไซต์ของผู้ลงโฆษณา และไซต์ของหุ้นส่วน
 • - การเก็บรวมรวมและรายงานข้อมูลนิรนาม ข้อมูลรวม (ข้อมูลที่เก็บแบบมวลรวม) ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และโฆษณา
 • - การตัดสินใจโดยรวมว่าบริการใดที่ผู้ใช้นิยมมากที่สุด
 • - การบันทึกรหัสผ่านของท่าน เพื่อที่ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสผ่านอีกในการเข้าชมไซต์ครั้งต่อๆไป
 • - การแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุดกับความสนใจของท่าน
Fit-D อนุญาตให้บริษัทอื่นๆซึ่งกำลังลงโฆษณาบนไซต์ หรือจดหมายข่าว(ในบางครั้ง) ของทางFit-D ใช้เทคโนโลยีติดตามบนคอมพิวเตอร์ของท่าน แต่Fit-Dจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆแก่บริษัทเหล่านี้จากความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้ เทคโนโลยีติดตามเหล่านี้จะเปิดเผยตัวตนของท่านให้ผู้ลงโฆษณาเหล่านี้ทราบจนกว่าท่านจะเข้าชมเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทเหล่านี้ด้วยตัวท่านเอง การใช้เทคโนโลยีติดตามของผู้ลงโฆษณาเหล่านี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้นๆ
3. Fit-D นำข้อมูลไปใช้อย่างไรบ้าง?
Fit-D นำข้อมูลที่รวบรวมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทั่วไป 4 ข้อ ได้แก่
 • - เพื่อปรับโฆษณาและเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ใช้
 • - เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานในเครือข่ายของไซต์ให้ดีขึ้น Fit-Dนำข้อมูลติดตามมาประเมินประสิทธิภาพของหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าตามข้อมูลรวมของผู้ใช้ในเชิงประชากรศาสตร์และรูปแบบการเข้าใช้หน้าเว็บไซต์เหล่านั้น
 • - เพื่อมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของท่าน อาทิเช่น การส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ และการอนุญาตให้ท่านมีส่วนร่วมในบริการที่มีค่าใช้จ่าย โพลสำรวจ การประกวดแข่งขัน และกระดานข้อความต่างๆ
 • - เพื่อส่งข่าวสารที่ท่านได้ตกลงเลือกรับและทางFit-Dคาดว่าน่าจะเป็นที่สนใจสำหรับท่าน
4. Fit-D เปิดเผยข้อมูลอย่างไรบ้าง?
ข้อมูลส่วนตัว
ทางFit-Dเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทอื่นๆหรือผู้อื่นในกรณีที่
 • - ท่านได้เลือกที่จะยินยอมให้Fit-Dแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นในขณะที่ท่านกำลังลงทะเบียนกับFit-Dหรือกำลังให้ข้อมูลแกFit-D หรือได้รับการยืนยันในภายหลังผ่านเว็บไซต์ของFit-D
 • - ท่านเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจหรือสร้างโปรไฟล์สาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ของFit-D อาทิเช่น กระดานสนทนา ความคิดเห็นและรีวิวจากผู้ใช้ ห้องสนทนา การแบ่งปันรูปภาพ หรือการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์สาธารณะในรูปแบบอื่นๆ
 • - ท่านใช้บริการแบรนด์ร่วม (อาทิเช่น ไซต์หรือบริการที่Fit-Dเสนอให้ท่านโดยมีการเชื่อมต่อกับหุ้นส่วนซึ่งถูกระบุไว้บนไซต์) เมื่อท่านใช้บริการแบรนด์ร่วมภายในเครือข่ายไซต์ของFit-D ทางFit-Dจะถือว่าท่านได้ยินยอมให้Fit-Dแบ่งปันข้อมูลลงทะเบียนของท่านให้แก่หุ้นส่วนบริการนั้นๆ และข้อมูลของท่านจะนำไปใช้แตกต่างกันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละหุ้นส่วน
 • - ทางFit-Dจ้างบริษัทจากภายนอกเพื่อให้บริการพิเศษต่างๆ อาทิเช่น การบริการลูกค้า การส่งข้อความอีเมล์ บริการเก็บกด รวม และลดการซ้ำซ้อน การประมวลผลข้อมูล และสินค้าหรือบริการพิเศษที่ท่านได้แสดงความจำนงไว้ บริษัทเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อช่วยให้บริษัทบริการและตอบสนองความต้องการของท่านเท่านั้น Fit-Dจะไม่อนุญาตให้บริษัทภายนอกเหล่านี้นำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างถาวรหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทนั้นๆ
 • - ท่านเลิกรับจดหมายข่าวที่ทางFit-Dส่งไปให้ผ่านบุคคลที่สาม Fit-Dอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้บุคคลที่สามเพื่อที่จะยกเลิกจดหมายข่าวให้ท่าน ดังนั้นข้อมูลของท่านอาจอยู่ในรายชื่อผู้ที่ไม่รับจดหมายข่าวของบุคคลที่สามเหล่านี้
 • - ท่านเป็นผู้ชนะในการประกวดแข่งขันหรือกิจกรรมชิงรางวัลซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมกับบุคคลที่สามและทางบุคคลที่สามนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านในกระบวนการมอบของรางวัล
 • - Fit-Dตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อาทิเช่น หมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย
 • - Fit-Dเชื่อว่าการกระทำของท่านเป็นการละเมิดกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Fit-D หรือข้อปฏิบัติใดๆก็ตามสำหรับสินค้าและบริการบางอย่าง หรือเป็นการคุกคามสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของFit-D ของผู้ใช้บริการของFit-D หรือของผู้อื่น
ข้อมูลรวม
Fit-Dจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบข้อมูลรวมให้แก่ผู้ลงโฆษณาและบุคคลที่สามเพื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย และวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งนี้ Fit-Dจะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ระบุตัวตนของท่านได้
การถ่ายโอนกิจการ
Fit-Dมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายของเว็บไซต์และธุรกิจของFit-Dอยู่เสมอ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ Fit-Dอาจจะซื้อหรือขายบริษัท หรือบริษัทจำนวนหนึ่งหรือมากกว่าภายในเครือบริษัทอาจต้องควบรวมกิจการหรือถูกครอบครองโดยอีกบริษัทหนึ่ง หากFit-Dขายกิจการ Fit-Dอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลของท่านบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการขาย เพื่อให้บริการที่มอบให้แก่ท่านสามารถดำเนินต่อไปได้หรือเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ
5. ฉันมีทางเลือกอย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับFit-Dหากไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งนี้ท่านยังสามารถเข้าชมเนื้อหาและใช้บริการส่วนใหญ่ได้แม้ว่าจะไม่ได้ลงทะเบียนกับFit-Dก็ตาม
นอกจากนี้ Fit-Dยังมีทางเลือกอื่นๆให้แก่ท่าน ดังต่อไปนี้
 • - เลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งจาก Fit-D หรือจากบุคคลที่สามขณะทำการลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้ใช้ที่เลือกรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์สามารถยกเลิกบริการนี้ได้ทุกเมื่อผ่านทางหน้าเว็บการจัดการการบอกรับเป็นสมาชิก (subscription-management pages) หรือผ่านทางคำแนะนำในท้ายอีเมล์ที่ท่านได้รับจากFit-D
 • - เลือกที่จะสงวนข้อมูลส่วนตัวบางอย่างขณะทำการลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถใช้สินค้าหรือบริการบางอย่างได้หากท่านยังไม่ได้ให้ข้อมูลบางประเภทแก่Fit-D
6. ฉันจะตรวจสอบและอัพเดตข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร?
ท่านสามารถตรวจสอบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับไซต์ใดๆของบริษัทได้ โดยวิธีทำจะอยู่ในส่วนของการบริการสมาชิก (member-services areas) ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกเมื่อและได้บ่อยตามที่ท่านต้องการ ผู้ใช้ที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการของFit-Dสามารถติดต่อFit-Dได้ผ่านทางอีเมล์ที่อยู่ด้านล่างนี้ Fit-D
http://www.fit-d.com/contact
7. ฉันจะทราบได้อย่างไรเมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลง?
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆจะปรากฏภายในเครือข่ายเว็บไซต์นี้ก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัว ทางFit-Dจะระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ว่าFit-Dได้ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวพร้อมกับลิงค์เชื่อมต่อไปยังแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ และหากFit-Dมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากท่านไปใช้ในรูปแบบอื่นๆต่างจากที่ได้เคยระบุไว้ ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล ทางFit-Dจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
8. นโยบายเกี่ยวกับเด็ก
ไซต์ทุกไซต์ภายในเครือข่ายของFit-Dไม่เชื่อมต่อโดยตรงไปยังบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางบริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีลงทะเบียนใช้งานและบริษัทจะไม่รวบรวมหรือนำข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากบุคคลเหล่านี้มาใช้หากทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดนี้ได้แจ้งไว้แล้วอย่างชัดเจนในกระบวนการลงทะเบียน

คำถามและข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวหรือเครือข่ายเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยส่งอีเมล์มาที่
Support@fit-d.com
ท่านสามารถส่งคำถามและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ได้ที่ Support@fit-d.com